Oferta

Zastrzeżenia prawne

1. Strona internetowa

1.1
Przed rozpoczęciem korzystania z witryny sieci Web tdc.pl ; www.signs-tdc.com; www.zeichen-tdc.com prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania. Dostęp oraz korzystanie przez użytkownika z witryny sieci Web oraz materiałów w niej umieszczonych uwarunkowane są zaakceptowaniem i przestrzeganiem w pełni niniejszych warunków. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, powinien natychmiast opuścić witrynę sieci Web oraz zaprzestać wszelkiego dalszego korzystania z jakichkolwiek materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem.

1.2
Zawartość niniejszej (dalej "Zawartość") strony internetowej opracowana przez TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA (zwana dalej „TDC”) jest chroniona przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, w tym o znakach towarowych, przepisy dotyczące wzorów oraz przepisy o nieuczciwej konkurencji.

1.3
Zawartość obejmuje strukturę, projekt graficzny (włączając w to kolory, czcionki i układ graficzny ekranów), a także wszystkie informacje i inne elementy dostępne na i/lub za pośrednictwem strony internetowej, takie jak: dokumenty, artykuły, zdjęcia, treść i logika układu menu oferta, treść i logika układu menu sklep, systematyka prezentacji produktów, system indeksacji produktów, wszelkie elementy ułatwiające prezentację i wybór produktów takie jak dodatkowe informacje ułatwiające poruszanie się po ofercie sklepu tdc.pl, www.signs-tdc.com, www.zeichen-tdc.com w postaci emblematów obrazujące charakterystykę danego produktu, dodatkowe opisy charakterystyki produktów, opisy zastosowania produktów, wszelkie ilustracje, obrazy prezentujące produkty, zastosowanie jak również grafiki podstron ofertowych, znaki towarowe i logo (zwłaszcza te będące własnością TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA), dane, bazy danych, nieruchome lub animowane grafiki.

1.4
Niniejsza Zawartość jest wyłączną własnością TDC, jej dostawców usług technicznych lub innych stron trzecich, które upoważniły TDC łącznie bądź którąkolwiek z tych Spółek samodzielnie do ich używania.

1.5
Prawa autorskie i inne prawa do materiałów dostępnych w niniejszej witrynie stanowią własność TDC.

1.6
Kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub wykorzystanie całej zawartości lub jej części, w jakikolwiek sposób i do dowolnego celu jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody TDC za wyjątkiem wykorzystania do celów prywatnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.7
Użytkownik nie może udostępniać żadnej części niniejszej witryny sieci Web jako elementu innej witryny sieci Web w ramce otwieranej za pośrednictwem hiperłącza internetowego ani w żaden inny sposób.

1.8
Niniejsza witryna sieci Web oraz jej treść nie mogą być wykorzystywane do stworzenia jakiegokolwiek rodzaju bazy danych ani też nie mogą być przechowywane (w całości lub w części) w bazach danych w celu dostępu przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią ani w celu dystrybucji jakichkolwiek baz danych zawierających całość lub część witryny sieci Web bądź jej zawartości.

2. Wyłączenie odpowiedzialności

2.1
Informacje zawarte w niniejszej witrynie sieci web przekazuje się użytkownikowi dla własnych wewnętrznych celów użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji ani innych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji jakości, zgodności z przeznaczeniem, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw w zakresie dopuszczonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.2
W żadnych okolicznościach TDC nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek podmiotu za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, uboczne szkody w związku z korzystaniem z niniejszej witryny sieci web lub poleganiem na jakichkolwiek informacjach lub materiałach udostępnionych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem wszelkich innych witryn sieci web, do których hiperłącze zawiera niniejsza witryna sieci web, w tym między innymi za odszkodowania wynikające z utraty zysków, zakłóceń w działalności gospodarczej bądź utraty danych, nawet jeżeli TDC została w sposób wyraźny powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji i oświadczeń, dlatego powyższe wyłączenia mogą nie obowiązywać w przypadku części użytkowników.

3. Polityka prywatności

Część I. Zakres obowiązywania

3.1
TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Oliwskiej 166, 80-209 Chwaszczyno (dalej „TDC”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że TDC ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez TDC skontaktuj się z TDC pod adresem daneosobowe@tdc-znaki.com. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w sklepie internetowym TDC. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

3.2
Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez TDC w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.tdc-znaki.com oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie oferty i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Klientów z usług TDC. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3.3
Korzystanie przez Ciebie ze sklepu internetowego TDC, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu sklepu internetowego tdc.pl.

3.4
Klikając w linki zamieszczone na stronie internetowej TDC możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż TDC i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez TDC, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Klientów, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług TDC.

3.5
Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Klient może wymagać podania informacji identyfikujących Klienta, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy, jego adres email oraz adres korespondencyjny, a także dane wymagane do wystawienia faktury VAT takie jak Numer Indentyfikacyjny Podatnika, czy REGON. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Klienci mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład jego imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, REGON, adres numer telefonu czy adres e-mail.

3.6
Transakcja: TDC w ramach realizacji procesu sprzedaży może przetwarzać i przechowywać dane Klienta w ramach wewnętrznego programu obsługi księgowo-sprzedażowej HURT.

3.7
Obsługa Klienta: TDC w strony internetowej TDC, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Klientów kontaktujących się z działem sprzedaży TDC. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Klientem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, TDC będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Klientami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

3.8
Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Klientom albo stanowi uzasadniony interes TDC lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT), TDC jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych w postaci adresu IP przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów.

3.9
Uzupełnianie pozyskanych danych: TDC jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Klientów o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Klientów wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

3.10
Akcje promocyjne: Okazjonalnie w TDC organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez TDC zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do promocji.

3.11
Zapytania Ofertowe: TDC jest uprawniona, w ramach wyrażonych zgód, do przesyłania na adres e-mail Klientów zapytań ofertowych, w których przedstawi Klientom aktualną ofertę i ceny detaliczne oraz hurtowe oferowanych produktów.

Część III. Adres IP i pliki cookies.

Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, TDC może gromadzić w ramach usług platformy TDC dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób TDC wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

3.12
TDC przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w TDC w następujących celach:

 • zapewnianie obsługi Klienta, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 • zakładanie i zarządzanie profilem klienta na stronie internetowej;
 • umożliwienie pełnego korzystania ze sklepu internetowego tdc.pl
 • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Klientów obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem w sklepie internetowym TDC;
 • kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 • przeprowadzanie badań i analiz platformy TDC między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu TDC oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • obsługa reklamacji;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnej oferty TDC, towarów Sklepu TDC lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • obsługa próśb Klientów przekazywanych w szczególności Działowi Sprzedaży;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział;
 • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 • wsparcie dla wysyłki towaru przez firmę kurierską DHL;
 • wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • statystycznych;
 • archiwizacyjnych;
 • zapewnienie rozliczalności.

3.13
TDC jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

3.14
Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Klienta albo uzasadnionym interesem TDC, TDC może udostępniać dane osobowe Klientów innym serwisom internetowym prowadzonym przez TDC np. profilu TDC na portalu facebook. W takim przypadku każdy z Klientów, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

3.15
TDC nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych Klientów, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • TDC może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby TDC), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 • TDC może udostępniać dane osobowe Klientów organom publicznym wspierającym TDC w walce z oszustwami i nadużyciami w TDC, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu tdc.pl.

3.16
W ramach przyjętej Polityki Prywatności TDC zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Klientów mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach TDC.

3.17
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie TDC robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu TDC może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

3.18
TDC może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez TDC lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

3.19
Przygotowaliśmy specjalną instrukcję postępowania dla Klientów, którzy chcieliby skorzystać ze swoich praw przyznanych im ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Dokument ten szczegółowo opisuje w jaki sposób Użytkownicy mogą wykonać swoje prawa wobec TDC. i jest on dostępny pod tym linkiem.

3.20
Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

3.21
Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, do których stron internetowych linki znajdują się na stronie TDC, umożliwiają Klientom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta.

3.22
Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Klienta. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez TDC dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z TDC, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez TDC wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności TDC może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, o czym niezwłocznie poinformuje swoich Klientów.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować w formie wiadomości e-mail na adres:.

Zamów newsletter TDC

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z:
Wpisz swój adres e-mail

Administratorem Danych Osobowych jest TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Oliwskiej 166, 80-209 Chwaszczyno (dalej jako „Spółka”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: lub korespondencyjnie: ul. Oliwska 166, 80-209 Chwaszczyno. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących oferty Spółki z w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych firmie kurierskiej w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu w celu realizacji i dostarczenia zamówienia, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.