Oferta

Regulamin

Regulamin ten określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego tdc.pl oraz określa zasady, prawa i obowiązki sklepu tdc.pl oraz Klienta (Kupującego).

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Brak akceptacji lub zgłoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń do niniejszego Regulaminu powoduje, iż żadne zamówienie Klienta nie będzie traktowane jako wiążące dla Sprzedawcy.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. Operatorem i Sprzedającym w sklepie tdc.pl jest TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, KRS: 0000095863. Adres sklepu internetowego: tdc.pl
  2. Biuro Handlowe mieści się przy ul. Oliwskiej 166, 80-209 Chwaszczyno.
  3. Kupującym (Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  4. Wszystkie towary oferowane w sklepie tdc.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski w sposób zgodny z prawem RP. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty kupna zamawianych przedmiotów.
  5. Klient hurtowy ma w sklepie tdc.pl dostęp do cennika hurtowego, oraz wielu cennych opcji w samym sklepie. Aby otrzymać status odbiorcy hurtowego klient powinien przesłać do biura TDC dokumenty założycielskie (decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/odpis KRS, decyzja o nadaniu NIP, decyzja o nadaniu nr REGON). Dodatkowo powinien zostać zapewniony obrót handlowy z firmą TDC. O przyznaniu statusu odbiorcy hurtowego decyduje TDC. TDC ma jednak prawo cofnąć status odbiorcy hurtowego w każdym czasie bez podawania przyczyn.
  6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto.
  7. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym tdc.pl wystawiane są faktury VAT. Sklep internetowy nie wystawia paragonów. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 68, poz. 360) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, podpis Klienta - jako nabywcy towaru nie jest wymaganym elementem treści faktury VAT. Jeżeli Klient w formularzu zamówienia poda nazwę firmy, oraz NIP, będzie się domniemywać, że zakup został dokonany na działalność gospodarczą.
 • SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

  1. Zamówienia w sklepie internetowym tdc.pl można składać w następujący sposób:
   • za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego,
   • pocztą elektroniczną wysłaną pod adres:
    Tak złożone zamówienie, pod rygorem nieważności powinno zawierać:
    • imię i nazwisko zamawiającego,
    • adres pocztowy oraz adres email,
    • numer telefonu kontaktowego
    • numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT),
    • adres dostawy,
    • nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
   • Telefonicznie pod numerem: 58 552 84 04,
   • Faxem pod numerem: 58 552 88 94.
  2. Zamówienia realizowane są następnego dnia roboczego w miarę dostępności towaru. W przypadku braku dostępności danej pozycji z zamówienia, brakujące jego pozycje wysyłane są w terminie do siedmiu dni roboczych na koszt sprzedającego.
  3. Sprzedający ma prawo do wstrzymania się z dostawą całości zamówienia, jeżeli chociażby cześć zamówienia, w chwili złożenia zamówienia, nie jest dostępna w magazynie. W tym przypadku, dostawa zostanie dokonana niezwłocznie po uzupełnieniu brakujących w magazynie towarów.
  4. Zamówienia nietypowe (spoza oferty katalogowej) mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej. Za zachowanie formy pisemnej strony uważają złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znaku nietypowego znajdującego się pod adresem https://tdc.pl/znaki-na-zamowienie.html , pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: tdc@tdc.pl, oraz faxem pod numerem 58 552 82 87
  5. Zamówienia nietypowe (spoza oferty katalogowej) sklep internetowy realizuje w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, jednakże nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od akceptacji projektu przez Sprzedającego.
  6. Towary nietypowe (spoza oferty katalogowej) sygnowane są adresem strony internetowej oraz logo Sprzedającego, na co Kupujący wyraża zgodę.
  7. W przypadku gdy Kupujący złoży zamówienie łącznie na towary z oferty katalogowej Sprzedającego i towary nietypowe (spoza oferty katalogowej), Sprzedający ma prawo do wstrzymania się z dostawą całości zamówienia do momentu wyprodukowania towarów nietypowych. W tym przypadku, dostawa zostanie dokonana niezwłocznie po wyprodukowaniu towarów nietypowych.
  8. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  9. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Polska. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w biurze handlowym naszego sklepu internetowego , po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru.
  10. Kupujący ponosi koszty dostawy kurierem za zamówienia o jednorazowej wartości do kwoty 500 zł netto. Koszty dostawy kurierem za zamówienia standardowych towarów - powyżej 500 zł netto ponosi sklep internetowy. Minimum logistyczne w postaci 500 zł netto dotyczy zamówień towarów oznaczonych jako standardowe (oznakowania). Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany zasad określania i wysokości kosztów dostawy w przypadku dostawy przesyłki określonej przez kuriera jako niestandardowa (towary o niestandardowej wadze / rozmiarze / charakterystyce). W takim przypadku koszty transportu liczone są zawsze dodatkowo w zależności od wagi zamówionego towaru (1 paczka do 31,5 kg = 1 x standardowy koszt dostawy). Istnieje jednak możliwość wysyłki towarów oznaczonych jako niestandardowe na koszt sprzedającego – przy zakupie paletowym. O szczegółowe informacje prosimy pytać w Biurze Handlowym naszej firmy.
  11. Dostawy poza granice Polski są ustalane indywidualnie i uzależnione od rzeczywistych kosztów dostawy.
  12. W razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  13. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
  14. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedającego faktury VAT w formacie pdf, bez podpisu, drogą mailową na adres e-mail podany w zamówieniu. Sprzedający może zamiast wysyłać fakturę VAT, wysłać e-mail do Kupującego zawierający link, pod którym znajdować się będzie faktura VAT lub poinformować Kupującego, że faktura VAT jest do pobrania po zalogowaniu się na konto Kupującego na stronie www.
 • PŁATNOŚCI.

  1. Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:
   • za pobraniem kurierowi, przy odbiorze towaru;
   • przedpłata przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, na podstawie dostarczonej wcześniej faktury pro forma;
   • zapłata przelewem z odroczonym terminem płatności na konto TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. Oliwska 166, 80-209 Chwaszczyno, PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 86144010840000000000111376;
   • gotówką przy odbiorze w biurze handlowym;
   W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania od Klienta wpłacenia zaliczki, według ustalonych indywidualnie zasad.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Kupujący będący konsumentem ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie (na koszt konsumenta), wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Zwrot towaru zostanie przez Sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, jest kompletny (zawiera wszystkie oryginalne części zestawu wraz z opakowaniem), nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć kserokopię faktury VAT i odesłać na podany na wstępie niniejszego Regulaminu adres sklepu tdc.pl. na swój koszt. Przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, lecz będą zwracane do nadawcy.
  3. Zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU, REKLAMACJE

  1. W przypadku gdy zakup dokonywany jest przez Kupującego-Przedsiębiorcę, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru jest wyłączona.
  2. W przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Kupującego-Konsumenta, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
   • Niezależnie od postanowienia w ust. 2 powyżej:
   • W przypadku zakupu na odległość przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm pakowych (powinny to być firmowe taśmy Sprzedawcy) naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy braków przesyłki w transporcie.
   • Reklamowany towar musi być dostarczony Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest pisemny opis podstawy reklamacji. Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, pisemny opis podstawy reklamacji. Reklamowany towar należy wysłać firmą kurierska na adres TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. Oliwska 166, 80-209 Chwaszczyno, na własny koszt.
   • W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego Sprzedawca rozstrzygnie reklamację. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp). W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedający przedstawi Kupującemu uzasadnienie tej odmowy.
   • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie komisyjnie zniszczony.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
  2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) Klient ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy, co należy zgłosić w formie pisemnej i przesłać na adres sklepu podany na początku niniejszego regulaminu.
  3. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest: TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, KRS: 0000095863
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
  2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu tdc.pl.
  3. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
  4. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny w Gdyni lub Gdańsku.

Zamów newsletter TDC

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z:
Wpisz swój adres e-mail

Administratorem Danych Osobowych jest TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Oliwskiej 166, 80-209 Chwaszczyno (dalej jako „Spółka”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: lub korespondencyjnie: ul. Oliwska 166, 80-209 Chwaszczyno. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących oferty Spółki z w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych firmie kurierskiej w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu w celu realizacji i dostarczenia zamówienia, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.