Odpadami medycznymi nazywamy przedmioty i elementy powstałe w wyniku świadczenia usług związanych ze zdrowiem. W odróżnieniu od odpadów komunalnych, nieczystości związane z systemem zdrowia stanowią potencjalne zagrożenie. Ne tylko dla zdrowia, ale również życia ludzi mających z nimi styczność. Szczególnie narażone są osoby odbierające odpady medyczne z jednostek leczniczych. Zakłucie igłami czy innym sprzętem medycznym, działanie szkodliwych substancji czy ryzyko zakaźne, związane z dostępem do materiału biologicznego mogą stać się powodem narażenia zdrowia pracowników placówek medycznych, pracujących przy odpadach.

Oznakowanie odpadów medycznych: kiedy i jak umieszczać?

Specyfika gospodarowania odpadami medycznymi różni się od składowania odpadów komunalnych. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 października 2017 r. określone zostały specjalne zasad ich segregowania. Dzieli ono odpady medyczne według 3 kategorii składowania. Przypisane są im również kosze o różnych kolorach oznakowania.

Pojemniki czerwone przeznaczone są dla odpadów zakaźnych, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt. Zaliczamy do nich m. in. organy i części ciała, zużyte opatrunki, produkty zawierające krew, surowicę oraz inne materiały skażone krwią, jak również pozostałości żywienia pacjentów itp. 

Pojemniki żółte przeznaczone są do odpadów o mniejszym niebezpieczeństwie. Innych niż zakaźne. Należą do nich: chemikalia, leki cytotoksyczne i cytostatyczne oraz odpady amalgamatu dentystycznego.

Pojemniki koloru innego niż czerwony lub żółty przeznaczone są na pozostałe odpady, takie jak: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe – nieskażone, materiałowe lub gipsowe opatrunki, pościel, jednorazowe ubrania, pieluchy, odpady socjalno-bytowe wytwarzane przez pacjentów, chemikalia lub odczynniki chemiczne (nie zawierające substancji niebezpiecznych), leki (odrzucone partie, przeterminowane) itp.

Na opakowaniach z odpadami medycznymi należy umieścić oznaczenia umożliwiające identyfikację odpadów oraz miejsce ich pochodzenia. Etykieta powinna być umieszczona w widocznym miejscu. Musi znajdować się na pojemniku przez cały okres jego użytkowania.

https://www.znaki-tdc.com/znak-etykieta-odpady-niebezpieczne-9581.html

Miejsce składowania odpadów oraz zagrożeniach związane z ich charakterem należy dokładnie oznaczyć. W ofercie naszej firmy mogą Państwo znaleźć znaki i tablice wysokiej jakości. Zwłaszcza te dedykowane odpadom medycznym, miejscom ich zbiórki, ale również informujące o zagrożeniu związanym z transportem czy przechowywaniem.

Instrukcje BHP w placówkach medycznych 

Każda placówka medyczna ma obowiązek udostępnić pracownikom instrukcje BHP dotyczące poszczególnych stanowisk pracy. Mimo, że przepisy nie precyzują dokładnie miejsca umieszczenia instrukcji BHP, powinna znajdować się na wysokości wzroku pracownika, powinna być czytelna, a dostęp do niej nie powinien być ograniczony przez przypadkowe przeszkody. Instrukcje BHP regulują aspekty związane z bezpieczeństwem pracowników, muszą zostać umieszczone przy każdym stanowisku, w okolicy którego zdrowiu i życiu osoby zagraża niebezpieczeństwo. 

Oznakowanie odpadów medycznych produkowane przez TDC jest najwyższej jakości! Nasze produkty wykonane na płycie PCV charakteryzują się dużą trwałością. Zastosowanie odpowiedniego tuszu pozwala nam tworzyć czytelne oraz trwałe znaki.

#Pamiętaj! Odpowiednie oznakowanie miejsca pracy, zwłaszcza placówek medycznych, umożliwia stworzenie bezpiecznych warunków. Ma także istotny wpływ na zapobieganie wypadkom związanym np. ze skażeniem środowiska odpadami zakaźnymi.

Udostępnij: