Kodeks pracy w sposób szczególny podkreśla obowiązek przestrzegania zasad BHP przez pracowników. Wiąże się z tym również dodatkowy obowiązek nakładany na pracodawcę – jest to zapewnienie możliwości pracy w higienicznych i bezpiecznych warunkach bez względu na charakter działalności.

Przygotowanie, wyposażenie i oznaczenie punktów pierwszej pomocy jest częścią przygotowania bezpiecznego środowiska pracy – a także podstawą stworzenia systemów pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – aspekty prawne

Artykuł 209 (1) Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Ponadto na pracodawcę nakładany jest obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pierwszą pomoc, jak również jej przeszkolenie i przygotowanie do nowych obowiązków. Takimi osobami nie mogą być pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych – jak również osoby zatrudnione z zewnętrznych firm, na podstawie kontraktów. Warto pamiętać, że pracodawca nie może wyznaczyć siebie, jak osoby odpowiedzialnej za pierwszą pomoc – chyba, że spełnia jeden z warunków (zatrudnia pracowników wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych, pracownicy są niepełnoletni lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności).

Przygotowanie systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Organizacja punktów pierwszej pomocy doraźnej, jak również rozdysponowanie dobrze wyposażonych apteczek w zakładzie pracy, należy do szczególnych obowiązków pracodawcy. Punkty pierwszej pomocy są niezbędne w zakładach, gdzie istnieje duże ryzyko powstania uszczerbku na zdrowiu, w wyniku działania czynników mechanicznych, biologicznych czy chemicznych. Wyposażenie punktów jest różne – zależy bowiem od wielkości zakładu, jak również charakteru jego działalności.

Wyposażenie i oznaczenie punktów pierwszej pomocy

§ 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) stanowi, że w ramach systemów pierwszej pomocy pracodawca musi zapewnić dostęp do punktów pierwszej pomocy, gdzie będą mogły zgłosić się osoby narażone na bezpośredni kontakt z substancjami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne, jak również apteczek (w ilości zależne od rodzaju i nasilenia występującego zagrożenia).

Zgodnie z zasadami BHP, środki w które wyposażona została apteczka, powinny służyć opatrywaniu ran, złamań – nie powinny zawierać leków i innych środków medycznego przeznaczenia.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy osoba odpowiedzialna za pierwszą pomoc w zakładzie posiada wykształcenie medyczne i posiada upoważnienie do podawania tego rodzaju środków.

Dodatkowo, przy punktach pierwszej pomocy, niezbędne jest wywieszenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy, która informuje o ważnych czynnościach, jakie należy podjąć podczas pomocy osobie poszkodowanej.

Obowiązki osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Osoba wyznaczona i przygotowana do udzielania pierwszej pomocy posiada wykaz obowiązków, za które odpowiedzialna jest w sytuacjach nagłych, do momentu przybycia na miejsce zdarzenia odpowiednich służb.

Osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, nierzadko odczuwa olbrzymią presję i ciężar obowiązku. Poczucie ogromnej odpowiedzialności za ludzkie życie czy zdrowie powoduje, że osoba przygotowana do udzielenia pierwszej pomocy odczuwa obawę przed odpowiedzialnością karną na wypadek niewystarczającej pomocy poszkodowanemu. W tym przypadku należu podkreślić, że art. 162 §1 Kodeksu karnego penalizuje bierność w zdarzeniach nagłych, w których poszkodowanemu nie została udzielona podstawowa pomoc – jednak nie przewidziano kary za nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowie (np. złamanie żeber podczas resustycacji krążeniowo-oddechowej). Zapis ten znaleźć można w artykule 757 Kodeksu cywilnego (wyłącznie odpowiedzialności za nieumiejętne udzielenie pomocy).

Dbając o bezpieczeństwo BHP zwiększasz bezpieczeństwo Twoich pracowników.
Każdy produkt, znajdujący się w ofercie firmy TDC, spełnia wymogi podyktowane polskimi i międzynarodowymi normami (jak np. niemieckie normy DIN) oraz posiada stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia.

Udostępnij: