Znaki BHP

Niebezpieczeństwo promieniowania – znaki ostrzegające przed promieniowaniem jonizującym, elektromagnetycznym i laserowym

Promieniowanie to temat, który wraca do nas jak bumerang, szczególnie teraz, gdy na świecie toczą się liczne konflikty zbrojne. Niektórzy muszą się mierzyć z nim jednak na co dzień, pracując w placówkach zdrowia, świadcząc usługi montażu obiektów nadawczych czy będąc zatrudnionym w zakładach przemysłowych wykorzystujących maszyny do cięcia laserowego. Wszędzie tam, gdzie ekspozycja pracownika na promieniowanie nie mieści się w normach, powinny zostać zastosowane środki ochrony indywidualnej oraz znaki ostrzegawcze wskazujące na konkretny rodzaj zagrożenia. Mowa o promieniowaniu jonizującym, elektromagnetycznym oraz laserowym. Zobacz

Postępowanie na wypadek klęski żywiołowej – tablice i oznaczenia od TDC

Mianem klęski żywiołowej nazywamy sytuację, w której w wyniku ekstremalnej pogody lub awarii technicznej doszło do zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia dużej liczby osób oraz zagrożenia dla rozległych obszarów środowiska naturalnego. Teren dotknięty kataklizmem należy odpowiednio zabezpieczyć, używając w tym celu znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych. Kształt i wygląd oznakowania bezpieczeństwa na wypadek klęski żywiołowej określa polska norma PN-N-01257 Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczące klęsk żywiołowych. Zobacz

Ruch komunikacją miejską – wymagane oznakowanie pociągów, tramwajów i autobusów

Znaki otaczają nas na każdym kroku, a komunikacja miejska jest tego świetnym przykładem. Zarówno w pociągach, jak i tramwajach czy autobusach spotkać można liczne piktogramy bądź napisy informujące podróżnych o tym, jak mają się zachowywać. Jakie znaki powinny znaleźć się w poszczególnych środkach transportu i dlaczego ich umieszczanie jest tak ważne? Odpowiadamy na to pytanie poniższym tekstem.

Zobacz

Oznakowanie gazociągów oraz dystrybutorów paliw płynnych

Prawidłowe oznakowanie sieci gazowniczych i dystrybutorów paliw płynnych to bardzo ważny element przestrzeni wspólnej przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa osób mieszkających w dużych osiedlach oraz korzystających ze stacji benzynowych. Miejsca te, jeśli doszłoby na ich terenie do zaprószenia ognia, są szczególnie zagrożone wybuchem. Właśnie dlatego zarówno w osiedlach, jak i na stacjach paliw umieszcza się liczne znaki bezpieczeństwa, których znaczenie chcielibyśmy dzisiaj objaśnić.  Zobacz

Instrukcje dla pracowników – wymóg BHP oznakowania stanowisk pracy

Instrukcja BHP kojarzy się zapewne wszystkim ze zbiorem zasad, które informują pracownika o tym, jak ma się zachować w razie wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia. Istnieją jednak instrukcje BHP takie jak stanowiskowa, obsługi maszyn czy postępowania z materiałami niebezpiecznymi, których zadaniem jest codzienne wspieranie pracowników podczas wykonywania swoich obowiązków. Opracowanie i udostępnienie instrukcji BHP leży po stronie pracodawcy. Regulują to zapisy zawarte w § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zobacz

Oznaczenie miejsc ładowania pojazdów elektrycznych

Z roku na rok na drogach pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych. Siłą rzeczy wzrasta też liczba punktów ładowania, aby swobodne przemieszczanie się było w ogóle możliwe. Kwestie oznaczenia miejsc ładowania pojazdów elektrycznych regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. poz. 2066/2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Zobacz

Znaki ewakuacyjne, ich rozmieszczenie oraz podstawy stosowania w budynkach użyteczności publicznej

Ewakuacja to ewentualność, na którą powinna być przygotowana każda osoba niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Znaki ewakuacyjne najczęściej można spotkać w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, szpitale czy urzędy. Powinny być widoczne na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej nawet przy zgaszonym świetle. Zasady ich stosowania określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). System rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych ustala się indywidualnie, jednak należy trzymać się obowiązujących norm dotyczących ich oznakowania, oświetlenia i wzajemnego położenia.

Zobacz

Oznakowanie poziome dróg, a wymogi prawne

Znaki drogowe w pierwszej kolejności zazwyczaj kojarzą się z oznakowaniem pionowym.  Znajduje się po obu stronach drogi lub nad nią. Natomiast również oznakowanie poziome dróg jest bardzo istotne i wpływa w dużej mierze na porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Związane są z nim liczne wymogi co do kształtu i formy oznaczeń. Liczy się zarówno wymiar, jak i środki, za pomocą których jest tworzone.

Dowiedz się jakie wymagania i normy określają charakter oznakowań poziomych znajdujących się na nawierzchni dróg i parkingów.

Zobacz

Urządzenia BRD – czym są, jakie normy muszą spełniać, jak je stosować?

BRD, czyli urządzenia bezpieczeństwa drogowego, ostrzegają uczestników ruchu drogowego o nagłych sytuacjach występujących na drodze. Bezpośredni cel stosowania urządzeń BRD jest jednak inny – chronią one zdrowie, życie i mienie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to zarówno sytuacji niespodziewanych (wypadków), tymczasowych zmian w pikietażu drogi (robót drogowych), jak również kierowania ruchem drogowym.

Zobacz

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – wyposażenie i oznaczenie punktów

Kodeks pracy w sposób szczególny podkreśla obowiązek przestrzegania zasad BHP przez pracowników. Wiąże się z tym również dodatkowy obowiązek nakładany na pracodawcę – jest to zapewnienie możliwości pracy w higienicznych i bezpiecznych warunkach bez względu na charakter działalności.

Przygotowanie, wyposażenie i oznaczenie punktów pierwszej pomocy jest częścią przygotowania bezpiecznego środowiska pracy – a także podstawą stworzenia systemów pierwszej pomocy.

Zobacz