Mądre zagospodarowanie przestrzeni magazynowej wymaga stworzenia specjalnych szlaków komunikacyjnych. Są one ciągami dróg, wytyczonymi w celu bezpiecznego poruszania się pojazdów i pieszych pracowników magazynów.

Wbrew pozorom problem wytyczenia tras komunikacyjnych nie dotyczy wyłącznie magazynów i hal wielkopowierzchniowych, gdyż mniejsze przestrzenie wymagają wykorzystania każdego wolnego fragmentu przestrzeni – co może sprawić nawet więcej trudności w planowaniu. Dlatego właśnie organizacja ruchu wewnątrz firmy powinna być brana pod uwagę już na etapie projektowania zakładu pracy.

Szlaki komunikacyjne w fabrykach i magazynach – do czego służą?

Drogi transportowe wewnątrz zakładów, układające się w określone trasy nazywane ciągami (szlakami) komunikacyjnymi, mają na celu zachować ciągłość i bezpieczeństwo poruszających się w ich obrębie pojazdów oraz pracowników. 

Zaprojektowanie szlaków komunikacyjnych pozwala kontrolować zagrożenia związane z transportem i komunikacją wewnątrzzakładową. Niesie również wiele pozytywnych zmian z zakresie lean management.

Wśród dróg komunikacyjnych wyróżnić można:

  • drogi transportowe przeznaczone do poruszania się pojazdów – w ich obrębie dozwolony jest ruch wózków widłowych, wózków paletowych czy wózków bocznych.
  • drogi transportowe przeznaczone do ruchu pieszych – w ich obrębie mogą poruszać się pracownicy.

Ważne jest, aby zachować ostrożność w rozdzielaniu ruchu pieszych i pojazdów. W przypadku krzyżowania się wielu dróg transportowych, warto zadbać o odpowiednie oznaczenie przechodzenia pieszych przez drogi przeznaczone dla pojazdów.

Szlaki komunikacyjne w fabrykach i magazynach – wymogi prawne

Przepisy warunkują odpowiednie przygotowanie dróg transportowych i ciągów komunikacyjnych w zakładach pracy, na halach i w magazynach. Szerokość dróg zależna jest od przeznaczenia trasy – czy została ona przygotowana z myślą o pracowniku pieszym czy maszynie. Warto pamiętać, że zasady projektowania ciągów komunikacyjnych są z góry ustalane przez przepisy BHP.

Szerokość drogi transportowej przeznaczonej do ruchu pieszych ustalana jest na podstawie prawdopodobnej szerokości ładunku, który niesie pracownik pieszy:

  • dla ruchu jednokierunkowego wynosi: szerokość ładunku + 30cm
  • dla ruchu dwukierunkowego wynosi: szerokość ładunku + 60cm

Drogi tworzone z myślą o wyłącznym ruchu pojazdów są tworzone na podstawie sumy łącznej szerokości pojazdu z ładunkiem:

  • dla ruchu jednokierunkowego wynosi: suma szerokości ładunku i pojazdu + 60cm
  • dla ruchu dwukierunkowego wynosi: suma szerokość ładunku i pojazdu + 90cm

Inaczej sprawa wygląda przy jednoczesnym występowaniu ruchu pieszych oraz pojazdów (silnikowych i bezsilnikowych) wynosi:

  • szerokość pojazdu wraz z ładunkiem + 100cm – dla ruchu jednokierunkowego
  • szerokość pojazdu wraz z ładunkiem + 200cm – dla ruchu dwukierunkowego

Należy pamiętać, że bez względu na minimalne wymiary ładunku przenoszonego przez magazynierów, drogi nie mogą być węższe niż 120cm.

Szlaki komunikacyjne – oznaczenia dróg transportowych

Głównym celem projektowania dróg transportowych i szlaków komunikacyjnych jest bezpieczeństwo pracowników. Równie istotne jest także prawidłowe ich oznakowanie. Wytyczne dotyczące projektowania i znakowania dróg transportowych zawarte zostały w normie PN-M-78010:1968 “Transport wewnętrzny – drogi i otwory drzwiowe – wytyczne projektowania”. 

Do oznaczenia dróg transportowych można użyć oznakowania poziomego i pionowego. Znaki stosowane w oznaczaniu ciągów komunikacyjnych muszą być zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym

Oznaczenie poziome szlaków komunikacyjnych – wykonaj je z TDC!

Drogi transportowe w magazynach i zakładach pracy powinny być wyznaczone za pomocą trwałej, niezmywalnej i odpornej na ścieranie farby, która dokładnie określi ich granice. 

TDC oferuje przygotowanie oznaczenia poziomego na dowolnych powierzchniach. Mamy doświadczenie w znakowaniu hal i magazynów!

Udostępnij: